RODO

Zmiany związane z RODO

Szanowna/y Pani/e

W związku z tym, ze 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informuję, że:

  1. Administratorem Pan/Pana danych osobowych jest DietoHarmonia gabinet żywienia i terapii Marta Pawlak
  • Pani/a dane osobowe przetwarzane będą:

-w celu kontaktu z Panią/em,

-w celu zarządzanie rynkiem, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie należności,

-w celu wysyłania zaleceń dietetycznych oraz wymiany informacji drogą mailowa ,

-do analizy badań diagnostycznych w celu dopasowania indywidualnych zaleceń dietetycznych.

  • Odbiorcą Pani/a danych osobowych będzie:

– DietoHarmonia

-podmioty zaufane działające na podstawie odpowiedniej umowy.

  •  Pani/ a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa ( przepisy o archiwizacji); w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody-dane te będą przechowywane przez okres wskazany w zgodzie.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku danych pozyskanych w wyniku zgody-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/ WE.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania zadań zawartych w punkcie 2. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne.
  • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W przypadku pytań i wątpliwości jestem do Pani/a dyspozycji.

Z poważaniem

DietoHarmonia

Marta Pawlak

……………………………

(podpis)

    %d bloggers like this: